top of page

Servicii de Securitate și Sănătate în Muncă - Protecția Muncii

Serviciile oferite includ următoarele activități:

Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare loc de muncă si post de lucru;

Elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;

Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor din societate;

Efectuarea instructajului introductiv-general și participarea cu personal propriu la instruirile periodice;

Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate şi care urmează să fie consemnate în fişa postului;

Elaborarea tematicilor pentru toate fazele de instruire şi stabilirea periodicităţii instruirii pentru fiecare loc de muncă;

Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul societății;  

Autorizarea internă a personalului (electricieni, legători de sarcină etc.);

Întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent;

Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor legale;

Efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;

Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie;

Cercetarea accidentelor de muncă petrecute în cadrul societății;

Participare la controalele întreprinse de inspectorii de muncă în cadrul societății, reprezentarea angajatorului la Inspectoratele Teritoriale de Muncă precum și îndrumarea acestuia cu privire la realizarea măsurilor dispuse;

Colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;  

Colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;

Propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;

Coordonarea activității pe șantierele temporare și mobile și întocmirea documentației (H.G. 300/2006);

bottom of page